3d_man_flowEkonomická situace firem se zlepšuje a investice do rozvoje zaměstnanců se opět stává jedním z klíčových témat. Nicméně efektivita vynaložených prostředků na rozvoj a návratnost vložených investic je v dnešní době stále důležitější. Je tedy třeba hledat taková řešení, která vyhovují současným požadavkům na kvalitu, efektivitu a zároveň přinášejí očekávané a plánované posuny v chování zaměstnanců a následně i firemní kultuře.

Podle britského serveru Training Journal je možné hlavní požadavky současného období v oblasti tréninku a rozvoje zaměstnanců popsat, jako „pružnost“, „zábavnost“, „globálnost“.

„Nikoho nelze vystrčit na žebřík, neleze-li sám!“

Naše rozvojové programy reagují na poptávku nově nastupující generace pracovníků a manažerů („Generace Y“) ve smyslu vyššího zapojení do procesu získávání nových poznatků a zkušeností. Tito „Millennials“ nemají žádné zábrany při využívání moderních technologií; naopak se jimi obklopují naprosto spontánně a těží z jejich výhod zcela přirozeně. Informace již není potřeba „vlastnit“, rozhodující je, jakým způsobem je člověk dokáže „využívat“! Klíčovými kompetencemi dnešní doby se tak stávají kritické myšlení, flexibilita, schopnost se učit (vytvářet vlastní, prakticky využitelné zkušenosti). V informační společnosti získává rozhodující výhodu ten, kdo dokáže proměnit informace ve znalosti.

Principy „gamifikace“, využívání business simulací a experimentů a další prvky zkušenostního učení, posilující aktivní zapojení zaměstnanců do procesu rozvoje, jsou cestou, přinášející vyšší angažovanost zaměstnanců i manažerů, inovace firemní kultury a posílení efektivity řízení změn s využitím zásad pochopení lidského chování.

V době nadcházející „čtvrté průmyslové revoluce“ („Industrie 4.0“) se cíle managementu ve firmách budou přesouvat stále více k vytváření „vhodného“ a „motivujícího“ prostředí – tedy k cílené práci s hodnotami. Ve shodě s mezinárodní autoritou v oblasti business psychologie profesorem Robertem Hoganem se domníváme, že za lídry není možné dále označovat především ty, kdo mají moc rozhodovat, jsou dostatečně obratnými v zacházení s principy fungování korporací, případně měli jen dostatek štěstí a dostali se do vedoucí pozice. Skutečným leadershipem je především schopnost vytvářet a udržovat vysoce výkonné týmy, které svými výsledky převyšují ostatní. A v tomto smyslu rozvoj leadershipu vnímáme především jako posilování osobní integrity, schopnosti se rychle a správně rozhodovat, podnikatelského myšlení („intrapreneurship“) a schopnosti sdílet svou vizi. To vše jsou oblasti, které nelze rozvíjet bez aktivního zapojení účastníků rozvojových programů – cestou se tedy ukazují být experimenty, reflektivní praxe, sociálně konstruktivistický přístup a situace, kdy se účastníci učí od sebe navzájem v řízené interakci.

Chcete-li skutečně investovat do budoucích úspěchů a ne jen utrácet za současné nedostatky, zvažte způsob, jakým posilujete potenciál svůj i svých zaměstnanců.