Assessment a Development centra

3d white people difficult choiceAssessment/Development centrum je efektivním nástrojem zhodnocení úrovně dovedností a potenciálu zaměstnanců, stávajících nebo budoucích manažerů. K hlavním přínosům patří informace z více zdrojů (jak objektivních, tak subjektivních) o aktuální úrovni kompetentnosti zaměstnanců společnosti/uchazečů, o jejich osobnostním profilu a identifikace jejich silných stránek i rozvojových potřeb. Výstupy AC jsou důležitým zdrojem informací pro posouzení kandidátů na různé pracovní pozice. Výstupy DC pak nejčastěji slouží jako informace pro nastavení plánu dalšího rozvoje účastníků.

Nejčastěji je AC/DC využíváno jako specifický diagnostický program, který zahrnuje soubor metod použitých na skupinu účastníků za účelem zjišťování úrovně předem stanovených kompetencí. Nejčastěji hodnocenými kompetencemi bývají:

 • Manažerské kompetence (analýza, plánování, organizování, vedení, vyhodnocování)
 • Přístup k řešení problémů, kreativita, flexibilita, iniciativa, otevřenost ke změnám
 • Odolnost vůči stresu, samostatnost a rozhodnost
 • Komunikace a prezentace, řešení konfliktů, přesvědčování
 • Týmová práce
 • Zákaznická orientace
 • Předpoklady pro další rozvoj

Konkrétní náplň AC/DC sestavujeme buď na základě definovaného kompetenčního modelu, nebo jiných podkladů. Obvykle používáme tyto metody hodnocení úrovně kompetencí:

 • Skupinové diskuse
 • Sebehodnocení účastníků
 • Psychometrické nástroje analyzující pozitivní a negativní rysy ve vztahu k výkonu různých činností (většinou standardizované dotazníky a testy, s nimiž pracuje buď psycholog, nebo oprávněná osoba – certifikovaný konzultant)
 • Skupinové úkoly, simulace a manažerské hry
 • Případové studie a modelové situace (hraní rolí),
 • Individuální prezentace a samostatné písemné práce

AC/DC často propojujeme s principy zkušenostního učení, protože s jednotlivými aktivitami můžeme pracovat podobně, jako s aktivitami v rozvojových programech. Již v průběhu AC/DC nebo při zpětné vazbě lze prověřovat schopnosti uchazečů v oblasti sebereflexe, reflexe, hledání souvislostí a plánování konkrétních opatření nebo činností. AC/DC považujeme také za nástroj pro vyhodnocení schopnosti účastníka:

 • Zapojit se do konkrétních aktivit a ochota zahrnout sám sebe do zážitku.
 • Reflektovat události a své okolí.
 • Analyzovat získané informace a hledat teoretické souvislosti.
 • Zhodnotit vlastní výkon a hledat alternativy pro řešení úkolů (využití zkušenosti).
 • Identifikovat vlastní silné stránky a prostor pro rozvoj.

3d-man-green-checklistV rámci individuální zpětné vazby po DC vedeme účastníka k reflexi jeho účasti v jednotlivých aktivitách nebo jeho působení v průběhu celého DC. Při dostatečné reflexi se může účastník velmi efektivně podílet na závěrech, které pro něj z výsledků DC vyplývají a s vysokou mírou odpovědnosti si nastavit plán dalších rozvojových kroků.

AC/DC můžeme připravit kompletně na míru vašim požadavkům, nebo se můžeme jen spolupodílet na tvorbě programu anebo být především hodnotiteli na samotném AC/DC. Jsme připraveni navrhnout program odpovídající specifickým potřebám zadavatele včetně všech aktivit a potřebné diagnostiky, celé AC/DC připravit a zrealizovat, případně zaškolit a vést interní hodnotitele. Samozřejmostí je zpětná vazba po AC/DC zadavateli i účastníkům včetně závěrečných písemných zpráv.

Přemýšlíte o realizaci Assessment nebo Development centra?

Na základě osobní schůzky Vám připravíme nabídku, zahrnující komplexní návrh a realizaci, nebo jen subdodávku některých částí (např. psychodiagnostiky) či účast našich hodnotitelů na Vašem interním AC/DC.

Kontaktujte nás s Vaší poptávkou ještě dnes.