Golden Profiler of Personality

3d-man-inspectGPOP (Golden Profiler of Personality) je nástrojem, umožňujícím nám lépe pochopit základní funkce a zaměření naší osobnosti. Metoda GPOP vychází, stejně jako široce využívaná typologie MBTI (Myers Briggs Type Indicator), z Jungova pojetí osobnosti. Ke čtyřem základním dimenzím (extraverze-introverze, intuice-smysly, myšlení-cítění a usuzování-vnímání) však přidává ještě jednu, v dnešní době velmi důležitou, škálu – převládající reakce na stresové zatížení (napětí-uvolnění).

V posledních deseti až patnácti letech dosáhla u nás typologie MBTI poměrně značné obliby. K hlavním bariérám jejího širšího (a především efektivnějšího) využití však patřila absence validního diagnostického nástroje (test, který je v různých obdobách používán, nikdy nebyl validován na české prostředí a standardizován s využitím norem české populace). Golden Profiler of Personality jako psychodiagnostická metoda toto omezení překonává. Po mnoho let patří GPOP v jiných zemích k uznávaným a velmi rozšířeným nástrojům v oblasti vedení firem. Využívají jej společnosti jako British Airways, či General Electric. Nyní máte možnost využít GPOP ve standardizované české verzi, využívající českých norem dospělé populace (využitelné pro osoby starší 16-ti let).

Testový nástroj GPOP obsahuje celkem 116 otázek a lze jej pohodlně administrovat on-line přes zabezpečené webové rozhraní. Výstupem je podrobný report obsahující textové i grafické zpracování výsledků. Report je strukturován tak, aby se v něm testovaná osoba mohla orientovat sama. Nicméně interpretace testu certifikovanou osobou pomůže odkrýt ještě mnohé další aspekty, které nejsou na první pohled patrné.

Využití Dotazníku typologie osobnosti (GPOP) je různorodé:

 • rozvoj a koučování vedoucích pracovníků, resp. obecně oblast personálního rozvoje
 • zvyšování sociálních kompetencí
 • optimalizace výkonu v organizacích
 • analýza týmu a jeho rozvoj
 • sebepoznání a lepší pochopení vlastní osobnosti
 • řešení konfliktů a zlepšování vztahů na pracovišti
 • pomoc při osobním rozhodování (včetně rozhodování o kariéře a povolání)

3d-man-pie-chartPokud jde o výběr zaměstnanců, doporučuje se použití Dotazníku typologie osobnosti – GPOP pouze ve spojení s dalšími diagnostickými metodami (v baterii metod). GPOP neměří schopnosti člověka, ale to, jak člověk své schopnosti využívá.

V čem se Dotazník typologie osobnosti (GPOP) liší od podobných metod pracujících s Jungovskou typologií:

 • položky jsou pojaté tak, aby se vztahovaly na chování jak ve volném čase, tak při práci
 • u všech škál se měří míra souhlasu (sedmistupňová škála)
 • GPOP obsahuje čtyři globální škály, které jsou relevantní při určení osobnostního typu, a dále pro každou globální škálu pět subškál, čímž je dosaženo diferencovaného popisu individuální osobnosti
 • obsahuje další globální škálu, která svými pěti subškálami měří způsob zvládání stresu
 • nabízí jak obecný popis, tak i individuální profil (kombinace typové teorie a diferencované zpětné vazby ve formě globálních výsledků a výsledků subškál).
KRÁTKÉ POPISY 16 TYPŮ

ISTJ – Střízliví; spolehliví; přesní; ustálení. Mají silný smysl pro realitu, vyžadují měřitelné výsledky. Vyhovuje jim struktura, řád a stálost. Jejich pozornost je obrácena k bezprostředním potřebám organizace. Mohou být nepružní. Myslí na konkrétní úkoly, které je čekají. Ptají se po tom, co přináší konkrétní užitek. Navenek projevují spíše analyticky hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na realističnost a smyslové vnímání.

ISFJ – Pilní; pečliví; odpovědní. Starají se o stabilitu a důvěryhodnost. Podporují, pomáhají, přikládají ruku k dílu a vykonávají, co je třeba. Využívají své zkušenosti, mají zájem o okamžité, viditelné výsledky. Vyhýbají se abstraktním konceptům. Dbají na jasný směr, chtějí mít jasný rámec a zaručují spolehlivost. Navenek projevují spíše subjektivně hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na realističnost a smyslové vnímání.

INFJ – Tvořiví a vytrvalí. Angažují se pro druhé – nenápadně, účinně, osobně. Vyhovují jim komplexní problémy, které mají co dělat s lidmi i věcmi. Věří tomu, o co se zasazují. Dokáží se upnout k určité vizi. Dbají o široký přehled v souvislostech. Mají koncepty orientované na budoucnost a potřebují jasné struktury. Navenek projevují spíše subjektivně hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na intuitivní vnímání.

INTJ – Originální v myšlení; vytrvalí, pokud jde o vlastní ideje a cíle. Soustředí se na kritická témata. Jsou nezávislí; plánují koncepčně na abstraktní úrovni; mistrovsky ovládají ideje a systémy. Plánují strategicky. V komunikaci se soustředí jen na podstatné, můžou ztratit ze zřetele emocionální stránku člověka. Jsou to novátoři. Navenek projevují spíše analyticky hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na intuitivní vnímání.

ISTP – Bdělí a pozorní pozorovatelé. Nohama stojí pevně na zemi. Ptají se, co se stane, jak se to stane a jestli to bude k užitku. Užívají si přítomného okamžiku. Rádi řeší konkrétní problémy. Jsou prakticky založení. Milují skrytý humor. Někdy si nedokáží uvědomit dlouhodobé důsledky. V myšlení jsou konkrétní a přímočaří. Jsou pružní a rychle reagují. Navenek projevují spíše realističnost, vnitřně se spoléhají spíše na analytické rozhodování.

ISFP – Přívětiví; vřelí. Jsou citliví; upřímní, přímí, precizní. Dokáží se dobře vžít do druhých, v krizích jsou schopní utřídit informace. Jsou loajální spolupracovníci svých organizací. Termíny jsou pro ně jen příležitostné záchytné body. Dávají přednost konkrétním projektům, ve kterých jsou požadovány konkrétní činy a měřitelné výsledky. Navenek projevují spíše realističnost, vnitřně se spoléhají spíše na hodnotové rozhodování.

INFP – Spolehliví; odpovědní se smyslem pro povinnost – z přesvědčení. Pokoušejí se porozumět a očekávají pochopení. Soustředí se na projekty, které pro ně mají hlubší smysl. Druhé řídí nepřímo, ze zákulisí. Usilují o jednotu a harmonii. Dbají na to, aby nápady byly uskutečnitelné. Zajišťují inspiraci. Navenek projevují spíše intuitivnost, vnitřně se spoléhají spíše na hodnotové rozhodování.

INTP – Geniální teoretici; originální; hledají poznání; neprosazují se. Dokáží dobře pojmenovat základní principy komplexního systému. Stále se snaží doplňovat své znalosti a kompetence. Musí dbát na to, aby do svých představ započítali i ostatní lidi. Vysoce hodnotí expertní znalosti a jsou stratégové – vizionáři. Navenek projevují spíše intuici, vnitřně se spoléhají spíše na analytické rozhodování.

ESTP – Věcní; „spěchej pomalu“; spontánní; praktičtí. Přistupují k věcem s optimismem, snaží se je zvládnout; dávají přednost věcem, které lze uchopit, rozebrat a znovu složit. Zkušenosti jsou pro ně důležitější než teorie. Vyžadují vyšší tempo a pružnost. Dbají na priority a cíle. Dobře se přizpůsobují. Navenek projevují spíše realističnost, vnitřně se spoléhají spíše na analytický úsudek.

ESFP – Otevření; veselé povahy; spontánní. Snadno přemluví lidi ke spolupráci. Dávají přednost pracím, které jsou konkrétní, uchopitelné a praktické. Chtějí dosáhnout užitku „pro lidi“. Dobře vyjednávají. Musí udržovat rovnováhu mezi naléhavými pracovními úkoly a společenským životem. V týmu udržují společného ducha. Práce jim musí přinášet radost. Navenek projevují spíše realističnost, vnitřně se spoléhají spíše na subjektivně hodnotící stránku.

ENFP – Duchaplní; tvořiví; spontánní. Stále vyhledávají nové možnosti. Působí inspirujícím dojmem. Často se spoléhají na schopnost improvizace, přesvědčují svým sebevědomím. Hovoří energicky a s nadšením. Potřebují určitou strategii postupu. Život je pro ně napínavým dobrodružstvím. Navenek projevují spíše intuici, vnitřně se spoléhají spíše na subjektivně hodnotící stránku.

ENTP – Dynamičtí; orientovaní na budoucnost; podnikaví. Působí inspirujícím dojmem. Jejich cíle leží za viditelným horizontem. Přebírají iniciativu a uvádí do chodu různé změny. Přicházejí s tvořivými nápady. Mají rádi otevřené, komplexně položené otázky. Za určitých okolností se zaplétají do detailů. Od svého okolí očekávají postoj zaměřený na nalézání řešení. Navenek projevují spíše intuici, vnitřně se spoléhají spíše na analytický úsudek.

ESTJ – Praktičtí; realističtí. Plánují a organizují různé akce. Musí si dát pozor na to, aby nezapomněli na osobní potřeby druhých lidí. Jsou experty na to, jak operativně něco uskutečnit. Za směrodatné považují pouze výsledky. Jsou přímí a vystupují rezolutně. Problémy řeší přímo a rozhodně. Navenek projevují spíše analyticky hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na realističnost.

ESFJ – Přátelští; společenští; dbají o vztahy. Oživí profesionální setkání o osobní rozměr. Dokážou dobře organizovat a jsou zakotveni v realitě. Dbají o dodržování dohod. Nenechají se snadno odradit od osobního názoru. Vkládají hodně energie do vytvoření atmosféry spolupráce. Navenek projevují spíše subjektivně hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na realističnost.

ENFJ – Cení si harmonických vztahů, mají silné ideály. Jsou loajální k zaměstnavateli, k partnerovi resp. k partnerce. Dokážou zprostředkovat nadšení. Jsou schopní vést diskusi ohleduplně a s taktem. Musí dávat pozor, aby na sebe nepřevzali příliš mnoho úkolů z ohledu na druhé lidi. V lidech dokážou probudit to nejlepší. Jsou pečliví při plánování. Navenek projevují spíše subjektivně hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na intuici.

ENTJ – Rázní; ovládají formu a strukturu. Chtěli by se ujímat vedení. Nemají pochopení pro nízkou výkonnost. Chtějí, aby se s nimi zacházelo spravedlivě, jsou málo tolerantní k nedokonalosti. Mistrovsky zvládají analýzu a objektivní kritiku. Dlouhodobě plánují a dávají přednost koncepčním návrhům. Pohybují se na úrovni idejí. Jsou otevření kritické zpětné vazbě. Navenek projevují spíše analyticky hodnotící stránku, vnitřně se spoléhají spíše na intuici.

Chcete vyzkoušet GPOP za výjimečně sníženou cenu?

Pouze 349 Kč (bez DPH) za jeden dotazník!!!

Napište si o link na on-line test a pokyny k jeho vyplnění ještě dnes.