Jak pracujeme

Nejlepší teorií je zdravý selský rozum!”

3d-questionmarks-279x300Když v naší práci používáme pojem „učení“, rozumíme jím především změnu v postojích, hodnotách, vědomostech, dovednostech a chování. Jsme přesvědčeni, že takové učení má své kořeny především v práci se zkušeností. Účastníkům našich programů se snažíme zprostředkovat dostatečný vhled (uvědomění si panující situace a vlastního chování v ní) a podnítit tak skutečnou motivaci ke změně chování – tedy k učení samotnému. Nepodceňujeme váhu znalostí, ale naší snahou je především podpořit chuť k jejich získávání a praktickému využívání. Vycházíme z předpokladu, že potřebné zdroje vlastní výkonnosti mají naši klienti k dispozici v sobě a naším cílem je prostřednictvím zvyšování jejich uvědomění posilovat odpovědnost za jejich vlastní vědomá rozhodnutí a další rozvoj. Za velmi důležitou dovednost, se kterou se snažíme v rámci našich programů pracovat především, je schopnost reflexe. Ta umožňuje lepší vnímání reality, odpovědnější rozhodování a buduje sebedůvěru potřebnou k praktické aplikaci nových poznatků a plánů.

Tento „zkušenostní“ přístup k rozvoji se tak stává východiskem nejen rozvojových programů, ale rovněž nástrojem např. pro hodnocení výkonu či úrovně klíčových kompetencí pracovníků.

Námi realizované programy stojí na třech základních pilířích:

 • Zkušenostní učení – aplikace zkušeností a znalostí s měřitelnou zpětnou vazbou
 • Praktická cvičení, případové studie a experimenty, v nichž společně definujeme teorii jako logické postupy a osvědčené modely, které lze okamžitě prakticky vyzkoušet
 • Osobní rozvojové plány, efektivní zpětná vazba, individuální koučink a sebereflexe

Realizace programů – procesní pohled

Zadavatel se spolupodílí na identifikaci potřeb, plánování a přípravě rozvojových programů a vyhodnocení jejich výsledků. Za realizaci vzdělávacího procesu je odpovědný dodavatel, zadavatel v této fázi většinou zajišťuje pouze organizaci ve smyslu nominace účastníků, apod. (V případě realizace programu mimo prostory zadavatele jsme připraveni převzít kompletní produkční zajištění.)
Dodržení doporučených kroků a úzká spolupráce zadavatele a dodavatele dle dohodnutého postupu eliminuje potenciální rizika neefektivity procesu vzdělávání.

1. Identifikace potřeb, definice cílů
 • detailně se seznamujeme s požadavky klienta
 • zjišťujeme specifika cílové skupiny
 • s využitím efektivních metod posuzujeme vstupní úroveň znalostí, dovedností a postojů cílové skupiny ve vazbě na stanovené požadavky
 • společně se zadavatelem formulujeme cíle programu
2. Plánování a příprava
 • navrhujeme konkrétní nástroje individuálně pro každou cílovou cílovou skupinu tak, aby bylo dosaženo plánovaných cílů s co nejvyšší mírou efektivity
 • vytváříme modelové situace a případové studie s ohledem na pracovní prostředí účastníků programu
 • přizpůsobujeme materiály a formu programu požadavkům a zvyklostem klienta
 • navrhujeme lektory a kouče dle plánovaných cílů programu a oboru klienta
3. Realizace programu
 • program realizujeme v termínech a na místech dle požadavků zadavatele
 • volíme odpovídající metody a nástroje (interaktivní semináře, workshopy, simulace a experimenty, týmové i individuální aktivity, případové situace, videotrénink, Action Learning Sets, individuální či týmový koučink, atd.)
 • reagujeme na aktuální situaci v cílové skupině („tady a teď“) s ohledem na skupinovou dynamiku a dohodnuté cíle
 • poskytujeme průběžnou i závěrečnou zpětnou vazbu, doporučujeme další kroky
4. Vyhodnocení a evaluace programu
 • podporujeme účastníky programů v cílené práci s akčními plány
 • jsme připraveni poskytnout individuální konzultace v oblasti aplikace nových poznatků v praxi
 • společně se zadavatelem vyhodnocujeme konkrétní přínosy programu v souvislosti s naplánovanými cíli
 • v rámci závěrečného hodnocení (výstupní zpráva) navrhujeme další postup v oblasti rozvoje

Hledáte efektivní a kvalitní řešení?

Napište nám, co je pro Vás v oblasti rozvoje důležité, a společně najdeme oblasti, se kterými Vám můžeme pomoci.