Hogan Assessments

3d-man-pie_chart_circle_run_up_clrSpolečnost Hogan Assessments je mezinárodní autoritou v hodnocení osobnosti a organizačním poradenství. Psychodiagnostika Hogan už více než 30 let pomáhá firmám snižovat fluktuaci a zvyšovat produktivitu díky výběru správných lidí, rozvoje talentů a hodnocení potenciálu zaměstnanců.

Nabízíme vám spolehlivou, objektivní a validní metodu, která vychází z osmdesáti let výzkumu a je adaptována pro české prostředí (metoda byla standardizována s využitím norem pro českou populaci starší 18 let) .

 • tato metoda se opírá o kvalitní testy s vysokou mírou informační efektivity a odpovídajícími hodnotami reliability a validity
 • testy byly vyvinuty přímo pro pracující populaci, nejsou orientovány klinicky
 • diagnostika spolehlivě měří osobnostní charakteristiky, motivy a vzorce chování, klíčové pro úspěšné zvládnutí profesních nároků
 • testové nástroje identifikují potenciál klíčových pracovníků společnosti a dokážou předvídat úspěšnost jedince na konkrétní pracovní pozici s vysokou mírou spolehlivosti
 • výstupy poskytují kvalifikované podklady pro tvorbu rozvojových plánů jedince, pracovních týmů i celé firmy
 • je možné využít pohodlný způsob on-line administrace testů s chráněným přístupem přes internet
 • existuje možnost volby různého jazyka testu a výsledné  zprávy jsou k dispozici v různých jazykových verzích

Diagnostický nástroj Hogan Assessment můžete s úspěchem využít při:

 • individuálním i týmovém koučování
 • assessment a development centrech
 • kariérovém plánování a talent managementu
 • výběru zaměstnanců
 • programech outplacementu

Kompletní Hogan Assessment se skládá ze tří testů, přičemž vyplnění každého z nich trvá cca 30 minut (skutečná doba vyplňování je individuální). Testy je možno využívat i samostatně, použity společně však dávají velmi plastický obraz o osobnostních charakteristikách, klíčových motivacích i potenciálně rizikových vzorcích chování testované osoby:

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK (Hogan Personality Inventory - HPI)

Jaký je typický přístup člověka k práci a interakci s ostatními? Na jaké silné stránky se člověk může spolehnout v rámci svého výkonu?

Světlá stránka osobnosti – to, co vidíme, když lidé ze sebe vydávají to nejlepší.

Hodnocení osobnosti je rychlý, objektivní a zároveň efektivní způsob, jak vybrat a rozvíjet klíčové zaměstnance.

Dotazník HPI je standardem v rámci hodnocení osobnosti ve vztahu k pracovní výkonnosti. Hluboce zakořeněné lidské vlastnosti měřené dotazníkem HPI ukazují, jak lidé přistupují k práci a interakci s ostatními.

Dotazník HPI už více než 30 let pomáhá organizacím úspěšně predikovat výkon zaměstnanců a napomáhá jim s redukcí fluktuace, absentérství, ztrát či se zvyšováním úrovně zákaznických služeb. Dotazník HPI posuzuje osobnostní charakteristiky běžné populace, přičemž vychází z tzv. pětifaktorového modelu osobnosti, který je dnes v psychologii obecně akceptován jako východisko při hodnocení osobnosti.

Hoganův osobnostní dotazník identifikuje světlou stránku osobnosti – tendence chování, které jsou snadno pozorovatelné a podílejí se na pracovním výkonu.  Interpretace výsledků z dotazníku HPI je specifická pro každou pracovní pozici: vysoký nebo nízký skór může být pro některé pozice výhodou, v jiných zas nevýhodou – vše záleží na požadavcích pracovního prostředí.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU HPI:

 • Měření normální osobnosti ve vztahu k pracovnímu výkonu.
 • Prokazatelně predikuje úspěch na různých typech pozic (více než 200), zahrnujících všechna hlavní odvětví.
 • Vytvořen speciálně na základě výzkumu pracující dospělé populace.
 • Již administrován více než 500 000 pracujícím lidem celosvětově.
 • Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
 • Nemá žádný negativní vliv na testovaného.
 • Přístupný na internetu v mnoha jazycích.
 • Vhodný nejen pro výběr zaměstnanců, ale i jejich rozvoj.
HOGANŮV ROZVOJOVÝ TEST (Hogan Development Survey - HDS)

 Jaké tendence mohou bránit v rozvoji kariéry nebo omezovat pracovní výkon? Jak bude člověk nejspíše reagovat na stres a tlak nebo v situacích, kdy se nekontroluje?

Temná stránka osobnosti – to, co vidíme, když jsou lidé ve stresu.

Dotazník HDS posuzuje jedenáct tendencí chování, které mohou ohrozit pracovní vztahy, snížit produktivitu či omezovat celkový kariérní potenciál. Tyto překážky, hluboce zakořeněné v osobnosti člověka, u zaměstnanců ovlivňují styl vedení a další pracovní činnosti.

Pod tlakem většina lidí projevuje jisté kontraproduktivní tendence či rizikové faktory. Za normálních okolností tyto charakteristiky mohou vlastně být i klady. Když je však člověk unavený, pod tlakem, znuděný či jinak rušený, tyto rizikové faktory mohou ohrozit jeho efektivitu a narušit kvalitu vztahů s klienty a kolegy. Hoganův rozvojový test identifikuje tyto tendence, které často poukazují na temnou stránku osobnosti – neproduktivní vzorce chování, které se objevují v specifických situacích.

Dotazník HDS poskytuje cennou zpětnou vazbu pro strategické sebeuvědomění, jež je klíčem k prevenci negativních důsledků spojených s těmito tendencemi.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU HDS:

 • Predikuje překážky omezující úspěch v práci.
 • Sleduje vlastnosti, které nepokrývají běžné osobnostní dotazníky (vycházející z pětifaktorového modelu osobnosti).
 • Byl vytvořen speciálně na základě výzkumu pracující dospělé populaci.
 • Již administrován více než 10 000 manažerům celosvětově.
 • Ověřen ve více než 50 organizacích z žebříčku Fortune 500.
 • Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
 • Nemá žádný negativní vliv na testovaného.
 • Přístupný na internetu v mnoha jazycích.
 • Vhodný nejen pro výběr zaměstnanců, ale i jejich rozvoj.
INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ (Motives, Values, Preferences Inventory - MVPI)

Co nás motivuje a pohání? Jaký druh pracovního prostředí je pro člověka nejvíce motivující? O co lidé nejvíce usilují?

Vnitřní stránka osobnosti – odhalí u lidí jejich základní hodnoty, cíle a zájmy.

Dotazník MVPI odhaluje u lidí jejich základní hodnoty, cíle a zájmy. Z těchto informací jsme schopni určit, v jakém prostředí lidé podávají nejlepší výkony a v jaké kultuře bude člověk tvůrčí jako lídr.

Společnosti mohou tyto informace využít k zajištění toho, aby hodnoty nově přijatých zaměstnanců byly totožné s hodnotami společnosti. Dotazník MVPI také pomůže identifikovat, v kterých oblastech jsou jednotliví členové týmu soudržní a kde naopak může docházet ke konfliktům.

Těchto deset klíčových hodnot, cílů a aktivit je součástí lidské identity. Jsou pak také pro lidi hlavním hnacím faktorem – člověk po nich touží a usiluje je získat. Lidské hodnoty také ovlivňují výběr zaměstnání a kariéry. Lidé mají rádi ty, kteří sdílejí jejich hodnoty a raději pracují v prostředí, které jejich hodnoty podporuje.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU MVPI

 • Poskytuje srozumitelnou taxonomii hodnot pro organizační využití.
 • Hodnotí soulad mezi identitou člověka a hodnotami preferovanými v organizaci.
 • Predikuje pracovní úspěch a spokojenost s prací.
 • Vhodný pro výběr a další rozvoj zaměstnanců.
 • Vytvořen speciálně na základě výzkumu dospělé pracující populace.
 • Je ověřený ve více než 100 organizacích.
 • Neobsahuje žádné položky zasahující do soukromí.
 • Nemá žádný negativní vliv na testovaného.
 • Přístupný na internetu v mnoha jazycích.

Potřebujete objektivní vstupy pro Vaše hodnocení uchazečů či stávajících zaměstnanců?

Můžete prozkoumat tendence v chování a jeho motivech v běžných situacích i pod tlakem a porovnat je s reprezentativním vzorkem běžné pracující populace.

Kontaktujte nás pro bližší informace.