Rozvoj týmů - Belbin Interplace©

„Nejlepší věc na práci v týmu je to, že máte ostatní na své straně.“

Jen málokdo pochybuje o tom, že v dnešním podnikatelském prostředí jsou významnou hnací silou vysoce výkonné týmy. Týmová spolupráce patří ke klíčovým předpokladům úspěchu v současných složitých a náročných podmínkách a schopnost (či neschopnost) spolupracovat je dnes determinujícím parametrem dostatečného využití potenciálu pracovníků organizace.

O týmové práci již byly napsány tisíce článků, stejně tak, jako proběhly tisíce nejrůznějších týmových školení, které se pokoušely pomocí sdílených zážitků vytvořit „pevnější týmové vazby“. Slabinou těchto akcí je však často snaha o změnu působící pouze zvnějšku a nezasahující dostatečně hluboko – tedy do oblastí jako jsou individuální motivace ke spolupráci, pochopení vlastních silných stránek a také bariér, bránící lidem spolupracovat efektivněji.

Pouze shromáždit určitý počet pracovníků s očekáváním, že budou fungovat jako výkonný tým, nestačí.

Členové výkonných týmů potřebují rozumět svým rolím, stejně jako rolím svých kolegů. V interakcích musí být schopni posoudit jakým způsobem řešit problémy, jakou formou sdílet informace, kdy aktivně přispívat a kdy je lépe ponechat iniciativu jiným.

Více o teorii TÝMOVÝCH ROLÍ Mereditha Belbina:

Belbin_fotoDr. Meredith Belbin (* 1926) je britským výzkumníkem a teoretikem managementu, autorem mnoha knih s tématikou spolupráce v týmu a vedení lidí a především vedoucím výzkumného týmu, výsledkem jehož práce je jedna z nejznámějších diagnostik pro určování zvládnutých týmových rolí.

Také vás vždy udivovalo, proč některé týmy prostě úspěšně spolupracují a jiné ve svém úsilí ztroskotají?

Vývoj přístupu k řízení týmů podle teorie týmových rolí má dlouhou historii. Zpočátku (na konci šedesátých let minulého století) se jednalo pouze o akademický experiment v rámci manažerských kurzů na univerzitě, která dnes nese název Henley Management College. Tento experiment probíhal kontinuálně celých devět let a přinesl základy dnešní teorie týmových rolí jako nástroje efektivního fungování pracovních týmů. V jeho průběhu výzkumný tým zjistil, že rozdíl mezi úspěchem a selháním týmu nezávisel tolik na faktorech jako je intelekt, ale více na chování jednotlivých členů týmu. Tým identifikoval odlišné klastry chování, z nichž každý vytvářel zřetelné příspěvky týmu čili „Týmovou roli“. Týmová role začala být definována jako: “…tendence chovat se, přispívat a vzájemně reagovat na druhé lidi konkrétním způsobem”. Výzkumníci odhalili, že různí jedinci projevují odlišné Týmové role na různé úrovni. A tak, jak každá Týmová role měla své silné stránky a poskytovala příspěvky týmu, byly u ní odhaleny také její tzv. „přípustné slabiny“, tj. rubová stránky charakteristik chování, které jsou v týmu přípustné, protože jdou ruku v ruce se silnými stránkami.

Týmové role, které Meredith Belbin identifikoval, jsou dnes široce využívány v tisících organizací po celém světě. Tím, že identifikujeme své zvládnuté Týmové role, můžeme zajistit, že využijeme svých silných stránek ku prospěchu věci a že ovládáme své slabiny, jak to nejlépe dokážeme.

team_roles-pic

Přehled týmových rolí:

Inovátor (Plant) – Tvůrčí, nápaditý a nekonvenční. Řeší obtížné problémy. / Nezabývá se detaily. Je natolik zaujatý svými úkoly, že občas není schopen efektivní komunikace.

Vyhledávač zdrojů (Resource Investigator) – Nadšený a komunikativní extrovert. Hledá vhodné příležitosti. Rozvíjí kontakty. / Příliš velký optimista. Jakmile pomine počáteční nadšení, ztrácí zájem.

Koordinátor (Co-ordinator) – Vyzrálý, sebejistý a schopný vedoucí. Objasňuje cíle, podporuje rozhodování a ovládá delegování odpovědnosti. / Má sklony ostatními manipulovat. Vlastní práci občas přenáší na druhé.

Usměrňovač (Shaper) – Inspirující, náročný a dynamický. Vyhovuje mu práce pod tlakem. Má energii a odvahu překonávat překážky. / Má sklony provokovat. Zraňuje city ostatních.

Monitor vyhodnocovač (Monitor Evaluator) – Je schopen střízlivého pohledu na věc, promýšlí vše do hloubky. Dokáže zhodnotit všechny varianty, má přesný úsudek. / Postrádá průbojnost a schopnost podněcovat ostatní. Bývá příliš kritický.

Týmový pracovník (Teamworker) – Kooperativní, mírný, vnímavý a diplomatický. Dovede naslouchat, je konstruktivní a urovnává spory. / V klíčových situacích je nerozhodný. Snadno se nechá ovlivnit.

Realizátor (Implementer)  –Disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní a výkonný. Myšlenky a nápady přivádí v život. / Je do určité míry nepružný. Na nové možnosti reaguje pomalu.

Kompletovač finišer (Completer Finisher) – Pečlivý, svědomitý, snaživý. Pátrá po chybách a opomenutích ostatních. Odevzdává výsledky své práce včas. / Má sklony k přehnané úzkostlivosti. Neochotně deleguje odpovědnost na druhé. Bývá puntičkář.

Specialista (Specialist) – Cílevědomý, iniciativní a oddaný své práci. Má výjimečné vědomosti a dovednosti. / Přispívá k práci týmu pouze v omezené oblasti. Lpí na technických stránkách problémů. Občas nedokáže vidět „celkový obraz“.

Nabízíme Vám využití expertního systému týmových rolí BELBIN INTERPLACE, který poskytuje:

Spolehlivé určení silných stránek v oblasti týmových rolí pomáhá maximálnímu využití potenciálu pracovníků a jejich dalšímu rozvoji.
Pochopení individuálních odlišností členů týmu je významným prvkem ve vzdělávání manažerů v oblasti lidského chování na pracovišti.
Stanovení vhodného profilu týmových rolí pro jednotlivá pracovní místa pomáhá při rozhodování o správném zařazení pracovníků.

Systém BELBIN INTERPLACE poskytuje validní informace o jednotlivci i o testovaném týmu. Diagnostika je administrována on-line přes webové rozhraní, což zvyšuje pohodlí uživatelů systému.

Příklady výstupních zpráv:

Zpráva pro jednotlivce

Zpráva o týmu

Zpráva o pracovních vztazích

Porovnání jednotlivce a požadavků na pracovní místo

Potřebujete pomoci s rozvojem týmové spolupráce?

Pracujeme v učebnách i v přírodě, využíváme indoorová cvičení i outdoorové aktivity, připravujeme programy tak, aby účastníky bavily a byly pro ně zážitkem, ale „teambuilding“ pro nás není synonymum pro společné posezení na baru.

Máte-li to nastaveno podobně, kontaktujte nás.

Rádi s vámi budeme diskutovat o tom, co můžeme udělat pro zvýšení výkonnosti vašich týmů.